Úvod » Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na stránkách www.blackone.cz od 1. 9. 2012 a končí po předání všech výher (10 ks triček s krátkým rukávem) maximálně však 31. 12. 2012.

Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost BlackOne s.r.o se sídlem Starý Rybník 96, 351 34 Skalná, IČO: 29114080, DIČ: CZ29114080, provozující internetový obchod www.blackone.cz

Účast v soutěži

 1. Soutěž je určena návštěvníkům internetových stránek www.blackone.cz. Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou a to z jednoho e-mailového účtu. Účastník soutěže svojí účastí v soutěži potvrzuje, že veškeré osobní údaje, vyplněné v rámci tohoto účtu, jsou správné a odpovídají skutečnosti. V opačném případě soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 2. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání.

Mechanika soutěže

 1. Soutěžícím se stává návštěvník internetových stránek www.blackone.cz, který odpoví na všechny otázky v soutěži, souhlasí s podmínkami soutěže, vyplní kontaktní e-mail, jméno a příjmení.

Vyhodnocení soutěže a výhry

 1. Na výhry je vyčleněno 10 ks triček BlackOne s krátkým rukávem. Pro každého jednoho výherce je výhrou 1 ks trička s krátkým rukávem dle vlastního výběru v e-shopu na stránkách www.blackone.cz. Tričko musí být skladem v době posílání výhry.
 2. Výherci jsou určovány na základě pořadí, ve kterém odeslali vyplněné otázky 1-5. Vyhrává vždy každý 30. soutěžící v pořadí, který odpověděl na všechny otázky 1-5. Celkem nárok na výhru získává prvních 10 soutěžících, kteří splnili výše uvedené podmínky soutěže.
  Soutěžící s pořadím na 30., 60., 90., 120., 150., 180., 210., 240., 270., 300 místě vyhrává.
 3. Výsledky budou vyhodnocovány v průběhu soutěže a výherci budou průběžně zveřejňovány zde.

Předávání výher

 1. Výherce bude nejpozději do 5 pracovních dnů, od naplnění podstaty bodu 2 z článku Vyhodnocení soutěže a výhry, kontaktován na jím uvedeném kontaktním e-mailu za účelem získání poštovní adresy. Výhra bude zaslána doporučeně na tuto adresu a to jen v případě, že uvedená adresa je na území České republiky.
 2. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení kompletních kontaktních údajů (poštovní adresy, v uvedené adrese se musí vyskytovat jen jméno výherce).
 3. Výhry budou výhercům (soutěžícím) distribuovány prostřednictvím zásilkové služby České pošty a to jen na území České republiky.
 4. V případě, že chce výherce poslat výhru mimo území České republiky, zajištuje si, po domluvě se zástupcem firmy BlackOne s.r.o., dopravu sám. V tomto případě kontaktuje firmu BlackOne na e-mailu: info@blackone.cz.
 5. V případě, že se pořadateli nepodaří opakovaně kontaktovat Výherce za účelem získání kontaktních údajů (poštovní adresy), propadají výhry bez náhrady ve prospěch Pořadatele. 
 6. V případě, že výherce udá špatnou adresu a organizátorům se nepodaří výherce vyrozumět, případně výherce nepřevezme zásilku s výhrou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezaviní organizátor soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru.

Rozhodování sporů

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech a stížnostech, týkajících se této soutěže.

Změny soutěže, dodatečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to bez udání důvodu a bez náhrady vůči účastníkům soutěže.
 2. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů.
 3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 4. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 5. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti BlackOne s.r.o a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 3 let). Účastník dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 6. Soutěžící souhlasí, v případe výhry, se zveřejněním části kontaktních údajů na stránkach www.blackone.cz a to v tomto rozsahu: Jméno, Příjmení, Město. Zveřejněné údaje se mohou vyskytnout jen na jednom místě a to na straně této soutěže v seznamu výherců v době trvání soutěže, maximálně jeden měsíc po ní.
 7. Zpracování osobních údajů se řídí pravidly popsanými zde a jsou nedílnou součástí Soutěžních podmínek.
 8. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za zásilky s rozesílanými výhrami ztracené či poškozené Českou poštou, s.p.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za případné časové prodlevy, nedoručení či chybné doručení odpovědí na otázky v této soutěži (tj. za jakékoli problémy vzniklé v rámci sítě elektronických komunikací při přenosu dat – např. výpadky na straně providerů atd.).
 11. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

© Blackone.cz